Missie en visie

Nieuwsgierig, betrokken en verbinding

Op Sprengenpark handelt naar de kernwaardes: nieuwsgierig, betrokken en verbinding. Deze waardes en het streven naar kwalitatief onderwijs staan centraal. Sprengenpark is een school waarbij we samen leren en werken vanuit verbinding. Het positieve en sociale klimaat beschouwen wij als onze fundering. Goed in je vel zitten is belangrijk
om open te staan om nieuwe dingen te leren!

Vreedzame School
We zijn sinds schooljaar 2020-2021 een Vreedzame School, dit is een programma waarbij de aandacht uitgaat naar burgerschap en democratie en het verbreden van sociale vaardigheden. We  luisteren, praten en werken met elkaar. Werken doen we op basis van ‘coöperatief leren’. Daarbij werken en leren leerlingen samen in kleine groepjes. Ze zijn – op een positieve manier – afhankelijk van elkaar om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Praten, bewegen en actief bezig zijn hoort bij deze werkvorm. We maken gebruik van lesmethodes, spellen en eigen gemaakt materiaal zodat de kinderen zich betrokken voelen bij hun eigen leerontwikkeling.

Thema-onderwijs
Thematisch werken is een onderdeel van ons onderwijs. Wij werken met een thematische taalmethode en organiseren zeker vier keer per jaar een schoolbreed thema. We werken tijdens de schoolbrede thema’s aan de de natuur-, aardrijkskunde en geschiedenislessen. We zijn veel buiten, maken uitstapjes en ontvangen interessante gasten. We richten thema speel- en leerhoeken in en maken bij het thema passende excursies. De school streeft ernaar dat onze kinderen vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding leren. Met deze thematische aanpak zie je veel sneller de krachten en talenten van kinderen.

Portfolio
De school werkt met leerlingportfolio’s. Bij het ontwikkelen van het portfolio vormen onze kernwaardes de voorwaarden van het stuk.
Verbonden 

  • Interactie tussen leerkracht en leerling, maar ook tot de interactie tussen leerling, ouders en leerkracht 
  • Zicht op de voortgang van de leerling  

Betrokken 

  • Leerlingen zijn actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling 
  • Leerlingen en ouders krijgen een actieve rol en voelen zich betrokken 

Nieuwsgierig: 

  • De leerkracht en de ouders zijn nieuwsgierig naar de ontwikkeling/leerproces van het kind 
  • Kinderen worden betrokken bij hun ontwikkeling en worden geprikkeld om nieuwsgierig te zijn naar hun persoonlijke groei.

Digitaal
Onze chromebooks en ipads worden onder andere ingezet om zo goed mogelijk om te gaan met de verschillende leerbehoeften van kinderen. Zo werken onze kinderen met ondersteunende software van de methoden. Tegelijkertijd ontwikkelen zij digitale vaardigheden die ze goed in kunnen zetten bij bijvoorbeeld het thematisch werken.