Dit jaar onder de aandacht

In 2022-2023 richt het schoolteam zich op de verdieping van het portfolio en diepere differentiatie (aanbod op maat). We hangen de deze ontwikkelingen op aan onze kernwaarden: betrokken, nieuwsgierig en verbinding.

We streven naar geëmancipeerde leerlingen die ten volle hun potentieel aan kunnen spreken, uitgedrukt in de vier hoofddoelen van het procesgericht onderwijs (het effect):
• Ontwikkelen van basiscompetenties (BETROKKEN)
• Een gave emotionele ontwikkeling (VERBINDING) 
• Exploratiedrang (NIEUWSGIERIG) 
• Een basisattitude van verbondenheid (VERBINDING) 

Dit doen we door in te zetten op (de aanpak):
• een rijke, beredeneerde en uitdagende leeromgeving 
• ruimte voor initiatief van leerlingen 
• en van een sterke dialoog zodat we nog beter het perspectief van de leerlingen kunnen opzoeken. 

We gaan de opbrengst van het proces (welbevinden en betrokkenheid) in kaart brengen en waarderen door het meten middels observatie, scannen en screenen vervolgens de 5-puntsschaal van Ferre Laevers.