Dit jaar onder de aandacht

Gaat het goed? Kan het beter? In een snel veranderende maatschappij verandert het onderwijs natuurlijk mee. Leerkrachten scholen  zich permanent. We kiezen vaak voor teamscholing en/ of collegiale consultatie omdat dat voor de schoolontwikkeling het meest oplevert.

Dit jaar leggen we de focus op het verbreden van goede instructie naar de kernvakken spelling, technisch- en begrijpend lezen en het verdiepen van instructie op rekengebied. Om dit te bereiken zullen leerkrachten bij elkaar in de klas lessen observeren en bespreken.

De teamleden van Sprengenpark spreken meerdere keren per jaar met elkaar over ons onderwijs en de resultaten van ons onderwijs. Het afgelopen schooljaar is naar voren gekomen dat we graag willen werken aan het verbeteren van ons woordenschatonderwijs.
In de nieuwe methodes Lijn 3 (aanvankelijk lezen) en Staal (taal- en spellingsonderwijs) neemt woordenschatonderwijs een belangrijke plaats in.

Ook de zorg voor sociaal-emotionele ontwikkeling blijft onder onze aandacht. Er zal hiervoor gestructureerd aandacht in het lesprogramma komen.

Samen met de Medezeggenschapsraad zullen we de effecten van het vijf-gelijke-dagen lesrooster monitoren.

Stapsgewijs werken we aan verdere digitalisering van het onderwijs. We laten ons daarbij niet leiden door hypes maar we maken gefundeerde keuzes die in dienst staan van het leren van onze leerlingen en het lesgeven van onze leerkrachten.