De medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, Leerplein055.

Adviesrecht en instemmingsbevoegdheid

Onze MR bestaat uit 4 leden, waarvan er twee uit de personeelsgeleding zijn gekozen en twee uit de oudergeleding. Voor de oudergeleding worden er verkiezingen gehouden, indien er zich meer kandidaten hebben gemeld dan er vacatures zijn. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingrecht. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, website en de online schoolgids, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent altijd welkom als u interesse heeft.

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin alle scholen van onze stichting Leerplein055 vertegenwoordigd zijn.

Leden van de medezeggenschap

Voorzitter: Jorien van Paasschen, ouder
Secretaris: Karin Butter, leerkracht groep 1/2
Arlo Prins, ouder
Lisette Bomhof, leerkracht groep 5/6 en 7/8

Jaarverslag

U vindt het jaarverslag 2022-2023 hier: 2022-2023 jaarverslag MR Sprengenpark