Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en de andere belangenorganisaties een convenant afgesloten. Leerplein055 verbindt zich aan het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2020-2022.

Belangrijke uitgangspunten in het sponsorconvenant zijn:

  • de samenwerking mag de ontwikkeling van kinderen niet schaden;
  • de onderwijsinhoud mag niet worden beïnvloed;
  • het uitvoeren van de kernactiviteiten van de school mag niet afhankelijk van sponsoring worden;
  • alle betrokkenen bij de school moeten op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan.

Nieuwe elementen sponsorconvenant 2020-2022

Het convenant beperkt zich niet langer tot bedrijven als sponsors. Het nieuwe convenant benoemt ook sponsoring door organisaties. Dit sluit aan bij de huidige praktijk, de voorschriften in huidige en toekomstige wetgeving over sponsoring en de zorgen van enkele convenantpartijen.

Convenant over sponsoring in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor de jaren 2020-2022