Meldcode kindermishandeling

Landelijk is de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Binnen Passend Onderwijs Apeldoorn is een gezamenlijk protocol ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opgesteld. Een veilige en gezonde (thuis)omgeving, goed onderwijs en een passende  ondersteuning dragen bij aan een positieve ontwikkeling van kinderen. In dit protocol leggen we uit hoe we om gaan met signalen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het signaleren van kindermishandeling is een wettelijke taak van de leerkracht. Zodra er signalen zijn zal de leerkracht -eventueel samen met directeur en de intern begeleider- de signalen bespreekbaar maken met de ouders. In veel gevallen blijkt er een verklaring te zijn voor de signalen. De scholen zijn verplicht te handelen volgens dit protocol.