De ondersteuning op grote lijnen

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer- en ontwikkelingsomgeving, passend bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast basisondersteuning kan soms extra ondersteuning nodig zijn.

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.). Dergelijke aanpassingen worden besproken met ouders. Blijkt de problematiek toch complexer, dan overlegt de school met de gedragswetenschapper van het samenwerkingsverband. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van de expertise van Passend Onderwijs Apeldoorn.