nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | 3 november 2021

Jarige kinderen

November
Naam
Groep
3 Daniel, 9 jaar 6
3 Mila, 5 jaar 2
5 Jayvin, 8 jaar 4
6 Colin, 8 jaar 5
10 Inaya, 5 jaar 2
16 Indrah, 6 jaar 3
17 Tijmen, 5 jaar 2
23 Nohayla, 6 jaar 3
28 Yesse, 10 jaar 7

Gefeliciteerd!

nso-logo-site

Nationaal Schoolontbijt

Donderdag gaan we met de de hele school ontbijten, we leggen samen een goede bodem om ons interne motortje te starten, zo kunnen we samen goed leren! Wij zijn niet de enige school in Nederland die dit doet. Hieronder leest u een nieuwsbericht uit Rotterdam en de aftrap van het Nationaal Schoolontbijt.

4 op de 10 basisschoolleerlingen ontbijten voor TV, ipad of smartphone


Rotterdam, 1 november 2021 - Vandaag werd in de Rotterdamse Kuip het startsein
voor de ontbijtweek van het Nationaal Schoolontbijt gegeven. De 19e editie
van het initiatief werd geopend door presentator Klaas van Kruistum met een
officiële aftrap verzorgd door voetballer Soufiane Touzani. Bijna 500.000
kinderen uit heel Nederland ontbijten deze week een keer op school om meer
te leren over het belang van een gezond ontbijt als goede start van de dag. In
aanloop naar deze week is onderzoek* gedaan naar het ontbijtgedrag van
kinderen; hier blijkt uit dat 96% van de kinderen wel ontbijt doordeweeks,
maar 43% registreert niet wat er gegeten wordt door afleiding van tv, iPad of
smartphone. De komende dagen zet het Nationaal Schoolontbijt zich samen
met 2.250 scholen in om het belang van een gezond ontbijt voor kinderen
onder de aandacht te brengen.
PHOTO-2021-11-02-20-55-04

Nieuws uit de MR (Medezeggenschapsraad)

Wie zijn wij?
Bij een nieuw schooljaar hoort een nieuwe MR! We hebben juf Lisette (leerkracht groep 5/6) mogen verwelkomen; zij vervangt daarmee meester Frank. Verder bestaat de MR uit juf Karin (secretaris; groep 1/2); Danielle Schipper (moeder van Casper uit groep 8) en Jorien van Paasschen (voorzitter; moeder van Tobias uit groep 7). Arlo Prins (vader van Indra uit groep 3) loopt dit jaar mee met de MR als geïnteresseerde ouder. Jeroom van Amstel (vader van Bram uit groep 8) heeft de MR verlaten.

Wat hebben we onlangs besproken?
Susanne heeft ons de afgelopen tijd goed meegenomen in de ontwikkelingen van de school. Naar aanleiding van het inspectierapport hebben we uitgebreid stilgestaan bij het didactisch handelen en de coaching die het team daarin krijgt. De school wil graag nieuw lesmateriaal aanschaffen dat de kinderen meer vrijheid geeft in het kiezen van hoe zij een bepaald leerdoel willen halen. Deze materialen worden betaald vanuit de NPO gelden. De school ziet sinds een paar jaar een groei in het aantal leerlingen. Hier is ruimte voor en we zijn hier erg blij mee.

Input vanuit u als ouder
We vinden het fijn om te horen hoe u ergens over denkt. Is er iets wat u via de MR wilt aankaarten, dan kunt u ons bereiken via mrsprengenpark@leerplein055.nl of spreek ons aan op het schoolplein.

Het jaarverslag van de MR voor 2020-2021 kunt u vinden op de website van de school.
Vector illustration – Happy smiling multicultural kids around the world.

Nieuws van het Kinderkabinet

Dinsdag 2 november heeft het Kinderkabinet vergaderd.

Vergaderen
Het Kabinet kan alleen vergaderen als elke groep, vooraf, een Klasse!conferentie (groepsvergadering) heeft georganiseerd. De eerste vergadering bestond uit het maken van vergaderafspraken, want als die ontbreken is het lastig om echt opbrengst te hebben.
Het is, voor de ministers, fijn om samen te praten over hoe de afspraken tot stand zijn gekomen en wat de verschillen zijn per groep. Zo leerde het Kabinet van Tobias (groep 7) en Dylano (groep 8) wat vetorecht is. In groep 7/8 hebben ze besloten dat hun besluitvorming op basis van meerderheid in stemmen plaatsvindt, maar dat er ook een beroep op vetorecht gedaan kan worden. Dat is het recht van, in dit geval, meester Frank om een besluit dat is genomen te verbieden. Maar dan moet het besluit wel heel vreemd zijn hoor!

Voor de volgende vergadering staat de kerstviering op de agenda en het kiezen van een goed doel. Het onderwerp 'voorkomen' zal ook besproken worden. Dit onderwerp heeft betrekking op veiligheid en welzijn. Groep 5/6 heeft hier al over gesproken en ook een aantal maatregelen genomen. De ministers geven onder andere het goede voorbeeld door schoolgenootjes aan te spreken als zij zich niet aan de afspraken houden, zoals rennen in de gang of hal. Maar zoiets is hard oefenen want als je wordt aangesproken door een vriendje, lukt het jou dan om je gedrag aan te passen?

Inloop week 44

Deze week bent u door de leerkrachten uitgenodigd om tijdens inloop momenten in de klas te komen kijken. U kunt zich inschrijven voor zeer diverse momenten.

Ook in december wordt u uitgenodigd, dan staan de Vreedzame schoollessen centraal. De inloopmomenten zijn er om u een kijkje in onze keuken te geven. Wij betrekken u op deze manier, op een nieuwe manier, bij ons onderwijs.
A2_Sporenbeleid-1

Schoolontwikkeling

Betrokkenheid
In september screenden wij de leerlingen op betrokkenheid. Wanneer is een leerling hoog en wanneer laag betrokken? Het screenen leidt tot denk- en gespreksstof. Uiteindelijk willen we onze bevindingen inzetten in onze begeleiding en organisatie.

Oktober analysemaand
En daarom hebben we deze informatie samen met toetsanalyses en andere observaties meegenomen in onze tussenevaluaties. De leerkrachten verzamelen alle data, analyseren , beredeneren en bespreken de conclusies en vraagstukken door met de interne begeleider en directeur. We doen dit om samen betrokken te zijn bij het onderwijs; we willen het beste onderwijs voor elk kind op school.

Zelfsturing bij de leerling en sporenbeleid
De leerkrachten zorgen uiteindelijk zelf voor het lesprogramma en het uitzetten van de begeleiding van de kinderen. Maar we gaan ook voor hoge betrokkenheid van het kind! Dit betekent dat we onze organisatie anders moeten inrichten, er moet ruimte zijn om keuzes te maken voor de leerling. Op de afbeelding ziet u een placemat van Tweemonds, deze gaat over het 'Sporenbeleid'. Op de placemat ziet u verschillende sporen die leerling behoeften en kenmerken beschrijft. Dit voorbeeld helpt ons te checken hoe we, met de aanwezige verschillen tussen de kinderen, kunnen toewerken naar meer zelfsturing bij ieder kind.

Lesobservaties
De ontwikkeling van zelfsturing is afhankelijk van goede instructielessen. Wat maakt een les goed? Op Sprengenpark gaat onze aandacht en focus uit naar het lesmodel van de Expliciete Directe Instructie. Dit model helpt de leerkracht om doelgericht instructie te geven. Er zijn 5 fases:
- 1. Start van de les; waarom werken we aan dit doel en wat is daar voor nodig?
- 2. Groepsinstructie; de leerkracht doet het voor en de kinderen oefenen stapsgewijs.
- 3. Begeleide inoefening; de kinderen oefenen onder begeleiding en hebben veel interactie.
- 4. Zelfstandig toepassen/ leren; de leerlingen gaan met het doel aan de slag en de leerkracht geeft verlengde instructie.
- 5. Feedback en Afsluiting; is het lesdoel behaald en wat betekent dit voor de volgende les?

Focus tot de kerstvakantie
Op school ligt onze focus tot de kerstvakantie vooral op fase 2. De fase dat de leerkracht het voordoet moet duidelijk aanwezig zijn, de stapjes moeten duidelijk uit elkaar gehaald zijn zodat de kinderen in duidelijke stapjes leren en oefenen én uiteindelijk ook inzetten bij het zelfstandig werken. Is het doel voor de leerling duidelijk? Dan heeft ook de ontwikkeling van zelfsturing meer kans van slagen.

pixel-cells-3947911_640

Leerlingportfolio

In november gaan de leerkrachten samen met de kinderen actief werken aan de leerlingportfolio's. We zijn tijdens de eerste lockdown begonnen met het schrijven van portfolio's. Onze ambitie is een levend document waar de leerling eigenaar van is. Waarom willen wij dat?

Visie op portfolio's
Op obs Sprengenpark willen we betrokken leerlingen want betrokken leerlingen zijn aan het leren. Daarom kiezen wij voor een portfolio. Leerlingen raken actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling door zelf mee te denken in het stellen van doelen, te reflecteren op zichzelf en zich verantwoordelijk te voelen voor deze ontwikkeling. Zij raken intrinsiek gemotiveerd, het zelfvertrouwen groeit en het eigenaarschap van de leerling wordt groter.
Leren doen we in verbondenheid. Het portfolio draagt hier zijn steentje bij doordat de leerkracht en leerling samen meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van het kind en samen het kind kunnen vergelijken met zichzelf. Het leidt tot interactie tussen leerkracht en leerling maar ook tot interactie tussen leerling, ouders en leerkracht.
Tot slot stimuleert het portfolio om nieuwsgierig te zijn. Nieuwsgierig naar de ontwikkeling van het kind. Zowel het kind als de ouders en de leerkracht zijn benieuwd welke stappen in de ontwikkeling worden gezet. Dit is terug te lezen en te zien in het portfolio.

Recente ontwikkelingen
Het Pedagogisch ontwikkelteam neemt de teamleden op dit moment mee in de doorontwikkeling van het portfolio waarin structureel oog is voor kwalificatie (kennis en vaardigheden), socialisatie (sociale vaardigheden) en subjectivicatie (persoonsvorming).


Agenda

30 jun

Studiedag

10 jul
t/m
18 aug

Zomervakantie 2023

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...